• Interjú

  Hogy válaszokat kapjunk

 • Vlog

  Hogy közösen gondolkodjunk

 • Blog

  Hogy elmondjuk, amit gondolunk

 1. Adatkezelő

Név: Kálmán Olga

Cím: 1279 Budapest, Pf 38

E-mail: kalmanolga@kalmanolga.hu

 1. Az adatkezelést meghatározó jogszabály(ok):

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

 1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelést közszereplőként végzem, a célja, hogy kapcsolatot tudjak tartani azokkal a választópolgárokkal, akik kifejezik érdeklődésüket a közéleti tevékenységemmel kapcsolatban. A velük folytatott kapcsolattartást az adatok segítségével igyekszem minél relevánsabbá tenni a választópolgárok számára. Olyan témákban és olyan területekkel kapcsolatban kapjanak információt, amivel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatom őket kezdeményezéseimről, aktuális ügyekről, közéleti tevékenységemről, meghívom őket rendezvényekre, eseményekre, kérem támogatásukat.

A kezelt adatok köre arra terjed ki, amiket a velem kapcsolatba lévő választópolgárok megadnak a Messenger csatornámon keresztül – vagy saját maguk adatbevitellel vagy a Facebook Inc.-n keresztül.

Facebook-tól átvett adat a kapcsolatba lépő választópolgár neve és egyedi Facebook azonosítója, ami a neki való üzenetküldéshez szükséges. Lehetséges további adat, hogy a velem Messengeren kapcsolatban lévő választópolgár milyen témák iránt érdeklődött a Kálmán Olga közszereplői Facebook oldalamon.

A velem kapcsolatba kerülő személy által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a velem folytatott Messenger kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat visszavonásig kezelem. A hozzájárulás visszavonására lehetőség van e-mailben és a Messenger csatorna menüjén keresztül is.

 1. Adattovábbítás

A személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítok. Harmadik félnek nem adom át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használom fel az adatokat.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatfeldolgozóként a DatAdat Professional Kft. működik közre, biztosítja az adatok tárolásához szükséges szervereket, amelyek az EGT területén belül találhatók. Én és az általam igénybe vett adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általam kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezelem.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsam valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.